Práci, kterou děláme v AEC každý den, má zásadní dopad na spoustu lidí. Vzhledem k činnosti naší společnosti si uvědomujeme naši zodpovědnost nejen vůči svým klientům, ale i jejich zákazníkům. I naši partneři a kolegové od nás právem očekávají, že budeme poctiví v každém našem konání.

I když se bezpečnostní technologie a standardy neustále vyvíjejí, náš závazek se nemění. Naším cílem je udržovat nejvyšší úroveň odbornosti, kvality, ale také etiky podnikání, transparentnosti a bezúhonnosti. Nejen to, co děláme, ale také to, jakým způsobem to děláme, je určující pro naši dobrou pověst, která je jedním z nejcennějších aktiv AEC. Stejně jako jakýkoli jiný majetek, i dobrá pověst musí být rozvíjena a chráněna.

Náš etický kodex definuje hlavní principy pracovního života v AEC a vztahy s jejími zaměstnanci, partnery, zákazníky, dodavateli i společností.

V AEC uplatňujeme rovnocenný přístup a dbáme na dobrou informovanost všech zaměstnanců s důrazem na naše etické hodnoty.

Naše mise

Naše pozice vznikla léty prověřené práce a zodpovědným přístupem ke všem úkolům. Našim klientům i zaměstnancům přinášíme dlouhodobý vztah založený na znalostech, porozumění a vzájemné důvěře.

Našim zákazníkům přinášíme technické novinky a složitá technologická řešení uzpůsobená jejich individuálním podmínkám. Vždy se snažíme porozumět potřebám zákazníka a integrovat navržená řešení do stávající různorodé infrastruktury. Neustále a cílevědomě hledáme nové možnosti pro zlepšování a efektivně je promítáme do našich služeb. Klademe důraz na srozumitelnou komunikaci se zákazníkem a poctivý přístup ke všemu, co děláme.


Soulad se zákony

Dodržování všech platných zákonů a Všeobecné deklarace lidských práv Organizace spojených národů je základním pravidlem AEC.

V AEC vytváříme co nejlepší prostředí pro výkon práce každého zaměstnance. Pracovní podmínky odpovídají všem požadavkům zákonných norem a úmluvám Mezinárodní organizace práce. Naši zaměstnanci jsou povinni dodržovat zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví. AEC zaručuje bezpečné a zdravé pracovní prostředí a usiluje o jeho trvalé zlepšování.

Na pracovištích není využívána nucená práce, ani žádné formy nedobrovolné práce. Svobodný pohyb zaměstnanců není omezen, stejně jako nejsou zadržovány žádné doklady totožnosti zaměstnanců.

V AEC nejsou zaměstnávány děti, zaměstnanci nepracují v nebezpečných podmínkách.

Jsou dodržována pravidla hospodářské soutěže, a to jak na národní, tak na mezinárodní úrovni.

Všechny finanční transakce jsou věrně evidovány a účetnictví je řízeno podle účetních zásad a kritérií České republiky. Všechny výkazy AEC splňují České účetní standardy (CZ GAAP) stejně jako Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS).


Rovnost příležitostí

Všechny uchazeče o práci v AEC hodnotíme dle jejich kvalifikace, odborných znalostí a osobnostního profilu. Odmítáme diskriminační kritéria.

V AEC jsme jasně definovali pravidla pro oceňovaní, možnosti kariérního růstu, přidělování finančních odměn. Nestavíme žádné překážky v kariérním růstu na základě různého pohlaví, vyznání či původu.

Nikdo ze zaměstnanců nesmí být vystaven aktům psychického ani fyzického násilí. Odsuzujeme jakékoliv postoje nebo chování, které diskriminují a poškozují osobnost, názory či preference jednotlivce. Jakékoliv náznaky sexuálního obtěžování nejsou slučitelné s kulturou AEC. Porušení etického kodexu a interních nařízení jsou přísně posuzována vedením společnosti.


Náš vztah se zákazníky a dodavateli

V našem vztahu s obchodními partnery dbáme zejména na těchto pět hlavních zásad.

1. Transparentnost

Jednáme vždy otevřeně vůči všem zúčastněným stranám, ctíme antikorupční politiku. Důvěryhodnost AEC nesmí́ být ohrožena porušováním etických principů na straně jednotlivců reprezentujících naši společnost.

Věnování daru

Dárky a propagační předměty mohou být předávány zákazníkům, dodavatelům, konzultantům či prodejcům pouze v případě, že nepřekračují normální vztahy zdvořilosti, musí být symbolické hodnoty a v souladu s právními předpisy.

Přijetí daru

Zaměstnanci mohou přijímat drobné příležitostné dary propagačního charakteru a běžné dárky v souvislosti s oficiálními návštěvami. Dále mohou přijímat drobné dary v případech, kdy by bylo nezdvořilé či urážející je odmítnout (občerstvení při pracovním jednání apod.). Pokud dar neodpovídá drobnému propagačnímu charakteru, nebo si zaměstnanec není jeho hodnotou jistý, je povinen to nahlásit svému nadřízenému.

Naši zaměstnanci nesmí přímo ani nepřímo vyžadovat či přijímat žádné peněžní ani věcné odměny, které by je mohly ovlivnit v objektivitě a nestrannosti při budoucím rozhodování a poskytování služeb. Mezi odměny se nezapočítávají účasti na oficiálních a vzdělávacích akcích našich technologických partnerů, naopak zahrnují pozvání na společenské, kulturní a sportovní akce. Pokud si zaměstnanci nejsou jisti, zda je možné se konkrétní akce zúčastnit, obrátí se na svého nadřízeného, který rozhodne.

Zaměstnanci oznamují všechny případy, kdy by mohlo dojít k ohrožení nestranného jednání a rozhodování (osobní předsudky, nevhodné předchozí jednání apod.), management musí takové situace řešit tak, aby nestrannost společnosti nemohla být zpochybněna.

Osoba, která se pokusí o korupci, musí být na nepřijatelnost takového jednání ihned upozorněna. Pokud to nerespektuje, musí být učiněny potřebné kroky k nápravě situace včetně možnosti úplného přerušení veškerých obchodních kontaktů s touto osobou.

2. Ochrana informací

S informacemi a daty, které zpracováváme, obdržíme či vytvoříme v průběhu spolupráce, nakládáme dle platné legislativy, uzavřených smluv a v souladu s bezpečnostními standardy AEC. Uvnitř naší společnosti platí přísná pravidla pro nakládání s neveřejnými daty obchodních partnerů a klientů. Získaná data nebudou nikdy použita v rozporu s účelem, pro který byla získána, např. pro oslovení zaměstnanců klienta nebo obchodního partnera.

3. Reference

V AEC dbáme na své dobré jméno a pověst. Reference jsou pro nás důležitou zpětnou vazbou. Jejich získání věnujeme patřičné úsilí, zejména řízením kvality dodávky našich projektů. Našimi referencemi nejsou prázdné fráze, ale skutečné příběhy, uvádíme vždy jen reálné projekty ukončené ke spokojenosti zákazníka.

4. Kompetence

Dlouholetá praxe v oboru a výborná znalost specifik jednotlivých odvětví jsou zárukou profesionálně poskytovaných služeb. Naši lidé získávají nejvyšší profesní certifikace v oblasti informační bezpečnosti. Podporujeme osobnostní a profesní rozvoj, vytvořili jsme AEC akademii, jejíž součástí jsou pravidelná interní školení.

Pravidelně dosahujeme minimální fluktuaci klíčových zaměstnanců, mnoho našich kolegů pracuje v našich řadách již déle než 10 let.

5. Kvalita

Kvalita odvedené práce je pro nás nejvyšší prioritou. Doporučujeme pouze taková řešení, která skutečně odpovídají požadavkům zákazníka s důrazem na jejich přínos. Naši práci nevidíme v pouhé dodávce požadovaného řešení, ale ve vnímání příčin problémů a nalezení nejvhodnějšího řešení k maximální spokojenosti klienta. Našim cílem je stát se dlouhodobým důvěryhodným partnerem zákazníka. Přidanou hodnotu vidíme v péči o klienta a dodané řešení i po ukončení projektu.

Důvěra mezi zákazníkem či partnerem a našimi zaměstnanci má pro nás stěžejní význam. Naše komunikační strategie nese heslo „Nejsme anonymní“. Uvědomujeme si, že značku AEC tvoří všichni naši zaměstnanci na všech pozicích, proto dbáme na tvoření firemní kultury, kdy každý jednotlivec reprezentuje AEC nejen v profesním ale i soukromém životě.


Politická angažovanost

AEC neposkytuje finanční ani jiné příspěvky ani nevydává žádná doporučení, přímo ani nepřímo ve prospěch politických stran, výborů nebo jednotlivých politiků. Zaměstnanci nesmí poskytovat žádné politické příspěvky jménem společnosti AEC ani prostřednictvím firemních fondů či prostředků. AEC poskytuje pouze takové dary a sponzoring, které nesměřují k narušení pravidel poctivé hospodářské soutěže.


Životní prostředí

AEC dodržuje zásady ochrany životního prostředí a má trvalý zájem na zlepšování jeho kvality. Ke své činnosti využíváme přednostně takové výrobky, které splňují ekologické požadavky. Je-li to dle charakteru pracovního úkolu možné, preferujeme elektronickou a bezpapírovou kancelář. Svým zaměstnancům usnadňujeme podmínky při využívání ekologických dopravních prostředků.


Zásady nepostižitelnosti

AEC nebude podnikat žádné kroky proti zaměstnanci, který informoval o porušení etického kodexu. Toto se netýká osob, které vznesou vědomě falešné obvinění či záměrně poskytnou chybné informace.